Lista aktualności Lista aktualności

Informacja w sprawie szacowania szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny

1. Wnioski o szacowanie szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych skłąda do organu wykonawczego gminy właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
2. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiły szkody, oraz dzierżawcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu szacowania szkody.

 

Informacje na temat szkoleń i materiały do pobrania ze strony Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich